Forside / Nyheder / Kronik: Ansvarlig skat er gået fra niche til must – og det er godt
Artikel

Kronik: Ansvarlig skat er gået fra niche til must – og det er godt

14.10.2020

Af Kristian Weise m.fl.

Kronik bragt i Berlingske, mandag den 12.10 2020

Da verdens spidser inden for erhvervsliv og politik i januar 2020 mødtes til det årlige World Economic Forum i Davos, vedtog de et manifest, som slog fast, at virksomheder blandt andet bør tjene det omkringliggende samfund ved ’at betale deres retfærdige andel af skat’. Anerkendelsen af, at skat ikke kun handler om at overholde lovgivningen men også om, hvad der er retfærdigt følger årevis af debat om skattely og nogle multinationale selskabers aggressive skatteplanlægning. I den debat kan bølgerne gå højt, ikke mindst mellem skattelykritiske NGO’er og repræsentanter fra den private sektor.

Som NGO kan det være fristende at forfalde til kritik uden at gøre en indsats for at forstå modparten, og uden at tilbyde realistiske løsninger.Som virksomhed, pensionskasse eller skatterådgiver kan det tilsvarende være fristende at slå ring om sig selv og forsvare sig med, at kritikerne ikke har tilstrækkelig indsigt i ens branche til at være berettiget til at kritisere.

I 2014 var der dog en håndfuld fra hver af de to typer aktører, som modstod fristelsen og fandt en bedre vej, nemlig dialogens. Det skete, da underskriverne af denne kronik fandt sammen med andre ligesindede under Oxfam Danmarks ”Tax Dialogue” initaitiv.

Som udviklingsorganisation tog Oxfam Danmark initiativ til dialogen, fordi forskellen mellem en ansvarlig og uansvarlig skatteadfærd fra selskaber og investorer med aktiviteter i udviklingslande har potentiale til at afgøre, om regeringer har råd til at sikre deres borgere kvalitets-skolegang, sundhed og opfyldelse af basale rettigheder. Udfordringerne er generelt relevante, hvorfor dialogen har udviklet sig til, ikke kun at fokusere på udviklingslandene.

Konkret bragte Oxfam Danmark store danske selskaber, pensionskasser, skatterådgivere og den private sektors brancheorganisationer sammen med civilsamfundet igennem Tax Dialogue for at diskutere, hvad ansvarlig skat er og blive klogere på de mange dilemmaer, som omkranser emnet. På seks år er det blevet til 17 rundbordsdiskussioner og seks konferencer. Vi bygger på den danske tradition for tillid og samarbejde mellem alle aktører. Og på, at danske selskaber og investorer ofte er mere fremsynede og ansvarlige end deres udenlandske kollegaer.

Og det er ikke kun blevet ved snakken. Det kan man læse i rapporten ”Moving beyond compliance – responsible corporate taxation in Denmark 2014-2020”, som Oxfam Danmark udgiver i dag, og som bygger på input fra 28 store virksomheder og pensionskasser, som har deltaget i Tax Dialogue-projektet.

Rapporten viser blandt andet,

  • at det i dag er blevet normen for deltagerne i dialogen at have en skattepolitik. Året før vi startede den fælles dialog, havde kun fem ud af de 28 undersøgte selskaber og pensionskasser en skattepolitik. Fem år senere, i 2019, var det omvendt kun fire selskaber og pensionskasser der ikke havde en skattepolitik. Fra at være en kuriøsitet er det at have en skattepolitik altså blevet normen. At have en bestyrelsesgodkendt og offentliggjort skattepolitik betyder, at skattespørgsmålet hæves fra skatteafdelingen og gøres til et anliggende for hele organisationen og offentligheden. En god skattepolitik formulerer både de værdier, som et selskab eller en investor anvender i deres tilgang til skat, samt udstikker konkrete mål og handlinger for, hvordan værdierne efterleves.

  • Selskaberne og pensionskasser udviser i stigende grad også mere åbenhed om deres skatteforhold, end loven kræver. Det påfaldende er igen, hvor ny denne tendens er. Før 2015 offentliggjorde ingen af de 28 Tax Dialogue deltagere frivilligt ekstra informationer om deres skatteforhold, mens halvdelen i 2019 nu svarer at de offentliggør flere skatteinformationer end loven kræver. Åbenhed er afgørende, fordi det hjælper med at opbygge tillid og kan give mulighed for en mere oplyst debat om den private sektors skatteforhold.

  • Flere investorer presser andre til åbenhed og ansvarlig skat. Åbenheden gælder også for pensionskasser, og det er også noget de i stigende grad forlanger af de firmaer og fonde, de investerer i. Ud af 13 pensionskasser svarer seks, at de aktivt opfordrer de multinationale selskaber, de investerer i, til at offentliggøre regnskabsinformation for alle lande de har aktiviteter i. Samme antal pensionskasser svarer også, at de har indgået i dialog om ansvarlig skat i forbindelse med investeringer, samt at fire helt har afbrudt investeringsplaner på baggrund af bekymringer om skatteforholdene. Samlet viser det, at pensionskasser og andre investorer i stigende grad prøver at presse på for mere åbenhed og ansvarlig skat.

Disse markante udviklinger er i høj grad blevet drevet frem af den øgede internationale opmærksomhed på ansvarlig skat og gennemsigtighed. Dels har OECD landene siden finanskrisen i 2009 indført en række lovkrav ligesom det i 2016 blev lovpligtigt for virksomheder, der gør forretning i Storbritannien at offentliggøre deres skattepolitik. De ændrede rammevilkår rammer også de danske virksomheder og investorer.

I vores fælles dialog er der over årene fremkommet to gennemgående svar på, hvad ansvarlig skat er. Det første svar handler netop om, hvorvidt selskaber og investorer vedtager og offentliggør en skattepolitik, og det andet svar om hvorvidt selskaber og investorer er mere åbne om deres skatteforhold, end loven påkræver. Det er opmuntrende, når vi i rapporten kan se, at der er en positiv bevægelse i gang på disse to aspekter af ansvarlig skat.

Ansvarlig skat handler ikke kun om, hvordan vi agerer herhjemme, men er særligt relevant i verdens fattige lande. De fleste af deltagerne i dialogen har aktiviteter i udviklingslande, og for Investeringsfonden for Udviklingslandene (IFU), som bl.a. administrerer midler fra pensionskasser og den danske udviklingsbistand, er det endda hovedfokus. En fremtidig dialog kan fokusere på de særlige udfordringer, som ansvarlig skat har i lande, hvor behovet for skattebetalinger er størst.
Meget går den rigtige vej, og vi glæder os over, at det er lykkedes at skabe dialog på trods af de ofte meget store uenigheder og forskelle imellem os. Så længe vores globale skattesystem indeholder gråzoner, som der er politisk enighed om, er uhensigtsmæssige, så er det ikke nok at forholde sig til lovens bogstav, men også hvad der er ret og rimeligt. Derfor er det positivt, at danske aktører kan søge løsninger for en mere ansvarlig tilgang til skat. Vi deler derfor et syn på, at bevægelsen mod ansvarlig skat er god og nødvendig. Vi er til gengæld ofte uenige om, hvordan vi når vores mål endsige hvad endemålet egentlig er.

Hvad der alligevel bringer os sammen, er villigheden til at tage den svære dialog og sammen blive klogere. Og midt i en historisk stor krise, der sætter de offentlige finanser under pres, er der næppe grund til at tro, at vi har hørt det sidste til debatten om ansvarlig skat. Det er en vores fælles forhåbning, at andre virksomheder og investorer ligesom os deltager i debatten og indser at ansvarlig skat er gået fra niche til must – og at det er godt.

Jakob Bundgaard, Direktør, CORIT Advisory
Jens Munch Holst, Adm. Direktør, AkademikerPension
Jon Johnsen, Adm. Direktør, PKA
Karl Berlin, Skattechef, Ørsted
Kristian Weise, Generalsekretær Oxfam Danmark
Lars Koch, Politisk Chef, Mellemfolkeligt Samvirke
Mette Mellemgaard Jakobsen, Skattechef, Mærsk
Susanne Stormer, Chef for samfundsansvar og bæredygtighed, Novo Nordisk
Søren Kolbye Sørensen, Adm. Direktør, P+
Torsten Fels, Adm. Direktør, PenSam