Forside / Persondata og privatlivspolitik

Persondata og privatlivspolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Læs, hvordan vi behandler dine data her.

1. Generelt

Denne persondata-politik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems- eller bidragyderforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere.

2. Dataansvarlig

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Oxfam Danmark

Vesterbrogade 2B

1620 København V

Tlf. nr. 35 35 87 88

oxfam@oxfam.dk eller medlemsservice@oxfam.dk

CVR: 88 13 64 11

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Persondataforordningen (EU 2016/679) og Databeskyttelsesloven (DK Lov nr. 502).

3. Definitioner

Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger: Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

Behandling: Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, for eksempel indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.

Særlige kategorier af personoplysninger: Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven: Lov 502 af 24. maj 2018: Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

4. Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Afhængig af om du er medlem, enkeltbidragyder, arrangementsdeltager, underskriver eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som velgørende organisation. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag - medmindre du vælger at bidrage anonymt - dine eventuelle køb af ydelser hos os, og/eller når vi skal administrere dit medlemskab hos os. Det kan også være ved din brug af vores underskriftindsamlinger og lignende kampagner, vores Medlemsservice og/eller i forbindelse med vores markedsføring over for dig.

5. De personoplysninger, som vi behandler om dig

Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

5.1

Når du støtter os som enten medlem eller enkeltbidragsyder, indsamler vi som udgangspunkt følgende almindelige personoplysninger fra dig:

 • fornavn og efternavn

 • adresse

 • postnummer

 • by

 • mobilnummer

 • e-mailadresse

 • registrerings- og kontonummer.

Herudover indsamler vi dit CPR-nr., hvis du giver det i forbindelse med, at du ønsker skattefradrag for dine bidrag eller medlemskab.

5.2

I underskriftindsamlinger indsamler vi kun fornavn, efternavn, e-mailadresse og mobilnummer.

5.3

Ved tilmelding og deltagelse til Oxfam Danmarks arrangementer, som fx Morning Breifs indsamler vi fornavn, efternavn, e-mail og telefonnr.

Vi køber telefonnumre på potentielt interesserede personer med det formål at hverve medlemmer.

Hvis du støtter via sms fra et telefonnummer, som vi ikke allerede har koblet i vores database med et for- og efternavn, vil vi tilknytte dit telefonnummer med dit for- og efternavn såfremt disse oplysninger er offentligt tilgængelige.

Vi indsamler oplysninger om hvilken skole, du er tilknyttet, når du tilmelder dig et arrangement eller bestiller materialer i skoleregi, samt når du indbetaler en indsamling fra en skole.

Vi indsamler som udgangspunkt ingen personfølsomme oplysninger om dig.

6. Cookies

På vores hjemmeside gøres der brug af cookies til at styre login samt til at indsamle webstatistik og muliggøre markedsføring til besøgende. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer.

Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende politik.

Du kan læse vores cookiepolitik og hvilke cookies, vi anvender.

7. Sådan behandler vi dine personoplysninger

Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er foreningsmedlem, støttemedlem, bidragyder, frivillig, underskriver eller jobansøger hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.

Er du støttemedlem eller foreningsmedlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • kunne administrere dit medlemskab

 • kunne sende dig nødvendig information om dit medlemskab og de formål, du støtter

 • kunne sende dig markedsføringsmateriale og kontakte dig om yderligere støtte via de kontaktinformationer, du har givet, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov

Er du bidragyder hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • kunne administrere dine bidrag

 • kunne sende dig nødvendig information om dine bidrag

 • kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse

 • kunne sende dig markedsføringsmateriale og kontakte dig om yderligere støtte via de kontaktinformationer, du har givet, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov

Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • kunne stille funktionaliteten på vores hjemmeside til rådighed for dig

 • udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside

 • optimere vores hjemmesides indretning

Er du underskriver på vores kampagner, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • sende dig relevant information om den pågældende kampagne og den forskel, din underskrift er med til at gøre

 • kunne sende dig markedsføringsmateriale og kontakte dig om yderligere støtte via de kontaktinformationer, du har givet, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov

 • lægge pres for at opnå det mål, du har skrevet under på. Det betyder, at vi videregiver dit for- og efternavn - ikke andre oplysninger - til de magthavere, der er mål for kampagnen, samt viser dit fornavn på underskriftsiden til de næste besøgende.

8. Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?

Når du bliver medlem hos os, giver et bidrag, skriver under på en underskriftsindsamling eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du for eksempel har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

8.1 Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

8.2 Vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (dit navn, telefonnummer og din e-mailadresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde kampagner, donationsmuligheder og tjenesteydelser, der bedre opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af medlemmer, bidrag, brug af hjemmesiden, m.v.

8.3 I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan for eksempel være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores Behandling af oplysninger om dit CPR-nr.

8.4 Vi har som velgørende organisation, jf. ligningslovens § 8 A, lov til at henvende os til personer med det formål at indgå aftale om medlemskab af vores organisation, jf. Indsamlingsloven kap. 1, stk. 2. § 8 og § 11, stk. 3.

8.5 Er du ikke kunde, medlem eller bidragyder hos os, men for eksempel blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang - brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for eksempel cookiehåndtering.

Læs mere i vores cookiepolitik på oxfam.dk/cookie-politik.

9. Deling af dine personoplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af din donation eller faste støtte, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank. Under punkt 14. står hvordan vi kan dele dine data for at kunne lave remarketing, der gør brug af automatiske afgørelser / profilering

I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, for eksempel som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som for eksempel SKAT.

10. Deling af dine oplysninger med modtagere uden for EU/EØS

Enkelte af vores serviceleverandører befinder sig uden for EU/EØS. Det forekommer derfor, at vi deler dine personlige oplysninger med modtagere i lande uden for EU/EØS.

Dette forudsætter dog, at:

 • det pågældende land eller den internationale organisation har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som fastslået af Europa-Kommissionen

 • der mellem os og den pågældende modtager af dine personoplysninger er indgået standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen;

 • den pågældende modtager er certificeret jf. artikel 42 i Persondataforordningen; eller

 • den pågældende modtager har et sæt godkendte bindende virksomhedsregler (Binding Corporate Rules).

Det kan også ske, at vi anmoder om dit samtykke til overførsel til modtagere beliggende uden for EU/EØS, eller at dette er nødvendigt som følge af en aftale med dig eller foranstaltninger truffet i anledning af aftale med dig. Disse undtagelser for overførsel er omfattet af Persondataforordningens artikel 49.

Du kan til enhver tid få oplysning om eller eventuelt en kopi af hvilke fornødne garantier, der udgør grundlaget for overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS eller, såfremt der anvendes undtagelser som nævnt i Persondataforordningens artikel 49, hvilke undtagelser der lægges til grund for en eventuel overførsel.

11. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

Er du forenings- eller støttemedlem hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i den tid du er fast støtte hos os og op til fem år efter din sidste donation i henhold til bogføringsloven. De fem år gælder også, hvis du har foretaget et enkelt bidrag. Personoplysninger om registrerings- og kontonummer bliver slettet 13 mdr. efter, at din betalingsserviceaftale er opsagt med NETS, jf. betalingstjenesteloven af 2009, der kræver, at vi skal kunne dokumentere, at der er indgået en aftale op til 13 måneder efter aftaleforholdets ophør.

Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig hverken kunde, medlem, tidligere medlem eller bidragyder, opbevarer vi de oplysninger, som vi har registret om dig i op til 2 år.

Har vi købt personoplysninger og kontaktet dig med henblik på at blive medlem, gemmer vi dine oplysninger på ubestemt tid i det tilfælde, at du har frabedt dig at modtage markedsføringsmateriale eller blive kontaktet af Oxfam Danmark i det hele taget, så vi kan tage hensyn til dit ønske. Hvis vi ikke kommer i kontakt med dig, sletter vi dine data efter 24 mdr.

12. Dine rettigheder

Indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

Berigtigelse og sletning: Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Begrænsning af behandling: Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

Indsigelsesret: Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage bidragsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til medlemsservice@oxfam.dk. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

Du kan skrive til medlemsservice@oxfam.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder. Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

13. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, starte et medlemskab, udføre en donation, give en underskrift osv. Nødvendige oplysninger i henhold til formålet for behandlingen, vil være markeret med * på de hjemmesider, hvor vi indsamler dine personoplysninger.

14. Brug af automatiske afgørelser / profilering

Vi anvender automatiske afgørelser som led i vores markedsføring via Facebook og Google. Det betyder, at vi kan anvende de almindelige personoplysninger, som vi indsamler, ved at uploade en liste med kontaktoplysninger til Facebook eller Google til at lave remarketing. Derved kan vi vise relevante annoncer til dig og andre, der har interesse i at støtte vores sag. Dertil spores også dit engagement (like, kommentar, deling, osv.) fra brugerne internt af Facebook og giver os som annoncør bedre mulighed for at målrette vores indhold mod dem.

15. Sikkerhed

I Organisationen er vores behandling af personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vores IT- og sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandler, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

16. Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.
Telefon 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

17. Opdatering af denne politik

Oxfam Danmark er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning.

Denne politik kan ændres uden varsel.

Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på her på hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne persondata-politik er seneste opdateret 11/8 2023.